De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies

De behoefte aan een mondiale ethiek
Cultuur op zoek naar een mondiale ethiek
Bronnen voor een mondiale ethiek
De belangrijkste componenten van een mondiale ethiek
Mondiale ethiek in mondiaal bestuur
De rol van een mondiale ethiek
Aan alle betrokkenen

Een nieuwe mondiale ethiek
De behoefte aan een mondiale ethiek

Ontwikkeling is een complexe en ambitieuze onderneming. Het veiligstellen van de voorwaarden voor een acceptabel en betekenisvol bestaan voor de gehele wereldbevolking vereist een enorme inspanning en ingrijpende beleidswijzigingen. Deze taak is des te veeleisender omdat de wereld voor talrijke andere problemen staat, die alle gerelateerd zijn aan of onderdeel vormen van het ontwikkelingsvraagstuk. En al deze problemen zijn even urgent en vragen dezelfde dringende aandacht. Maar, zoals Arnold Toynbee heeft opgemerkt, "onze tijd is de eerste generatie sinds het begin van de geschiedenis waarin de mens durft te geloven dat het haalbaar is de zegeningen van beschaving aan het hele menselijk ras over te dragen."

De omvang van deze problemen is ongekend. Het doorvoeren van belangrijke verbeteringen zal afhangen van de samenwerking en de goede wil van talloze mensen uit de hele wereld. Willen we een betere toekomst voor allen veiligstellen, dan zal dit offers eisen en zullen diepgaande veranderingen in attitudes (waaronder culturele attitudes) en gedrag nodig zijn, vooral wat betreft sociale prioriteiten, het onderwijssysteem, consumptiepatronen en zelfs wat betreft de basisideeŽn over de wijze waarop de mens zich moet gedragen ten opzichte van de maatschappij en de aarde. Om de burgers te overtuigen van de noodzaak van verandering en om nieuwe politieke, economische en sociale strategieŽn voor te stellen, is een cruciale rol weggelegd voor overheden en politieke leiders. Niettemin zal veel afhangen van de bereidheid van burgers om de verontrustende feiten onder ogen te zien, hun eigen conclusies te trekken en die in het dagelijks leven in praktijk te brengen. Bovendien is het van belang dat burgers erin slagen om overheden ontvankelijk te maken voor sociale behoeften en eisen.

Sinds het ontstaan van Homo Sapiens zijn groepen mensen in staat ontdekkingen en vernieuwingen, institutionele ervaring en kennis uit te wisselen. Samenlevingen zijn ontstaan door samenwerking van mensen uit heel verschillende culturen. Daarom is het belangrijk om culturele samenwerking te bevorderen door nieuwe sociaal-politieke overeenkomsten, waarover binnen het kader van een mondiale ethiek onderhandeld moet worden.

Als de deelnemers zich gebonden achten aan en gemotiveerd worden door gedeelde verplichtingen, wordt samenwerking tussen verschillende volken met verschillende belangen en uit verschillende culturen vergemakkelijkt en blijven conflicten binnen aanvaardbare en zelfs constructieve grenzen. Om deze reden is het noodzakelijk dat we op zoek gaan naar een kern van gedeelde ethische waarden en principes.

Het potentieel voor positieve verandering moet zonder twijfel worden gezocht in de waarden die ons gedrag bepalen. De Commissie ziet het als een van haar taken om de contouren van een mondiale ethiek te schetsen en te onderzoeken welke bijdragen cultuur daaraan kan leveren. In haar speurtocht naar een nieuwe ethische oriŽntatie staat de Commissie niet alleen, maar bouwt zij voort op de verschillende pogingen van een groot aantal denkers, en recentelijk van de Wereldcommissie over Mondiaal Bestuur. De realiteit van het zich ontwikkelende 'mondiale dorp', zo stelt het rapport van deze Commissie, is:

[dat we] een nieuwe mondiale ethiek moeten ontwikkelen, die gelijkelijk geldig is voor alle betrokkenen op het wereldtoneel. Haar doelmatigheid is afhankelijk van het vermogen van mensen en overheden om boven het engere eigenbelang uit te stijgen en overeenstemming te bereiken over het feit dat de belangen van de mensheid als geheel het best gediend zijn met de acceptatie van een aantal algemene rechten en verantwoordelijkheden.

Deze opvatting toont ons de weg die we moeten inslaan. Het uitgangspunt is dat de waarden en principes van een mondiale ethiek dienen te bestaan uit gedeelde principes, die een minimale morele leidraad bieden die de wereld zou moeten volgen in haar veelvormige inspanningen om de eerder genoemde mondiale problemen aan te pakken.

De behoefte aan een mondiale ethiek
Cultuur op zoek naar een mondiale ethiek
Bronnen voor een mondiale ethiek
De belangrijkste componenten van een mondiale ethiek
Mondiale ethiek in mondiaal bestuur
De rol van een mondiale ethiek
Aan alle betrokkenen

pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
Inleiding
Samenvatting
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
pijltje.gif (179 bytes) Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (179 bytes) Nieuw zicht op cultuurbeleid
Algemene Inleiding
Algemene samenvatting
Recensie [EN]
Background Intergovernmental conference on Cultural Policies for Development
menuweegschaal_nl.gif (1423 bytes)