De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies

De behoefte aan een mondiale ethiek
Cultuur op zoek naar een mondiale ethiek
Bronnen voor een mondiale ethiek
De belangrijkste componenten van een mondiale ethiek
Mondiale ethiek in mondiaal bestuur
De rol van een mondiale ethiek
Aan alle betrokkenen

Een nieuwe mondiale ethiek
Cultuur op zoek naar een mondiale ethiek

Het is duidelijk dat de speurtocht naar een mondiale ethiek op talloze manieren is gerelateerd aan cultuur en culturele aspecten. Om te beginnen is een dergelijke speurtocht op zichzelf bij uitstek een culturele activiteit, die vragen oproept als: Wie zijn wij? Hoe verhouden wij ons tot elkaar en tot de mensheid in het algemeen? Wat is ons doel? Deze vragen vormen de kern van waar het bij cultuur om gaat. Bovendien moet iedere poging om een mondiale ethiek te formuleren voor haar inspiratie een beroep doen op culturele middelen, de intelligentie van mensen, hun emotionele ervaringen, hun historisch geheugen en hun spirituele oriŽntatie. Cultuur zal door dat proces niet worden uitgeput, zoals schaarse grondstoffen uitgeput raken, maar nieuw leven ingeblazen krijgen en worden verrijkt.

Toch is de rol van culturen in de speurtocht naar een mondiale ethiek complexer dan het bovenstaande suggereert. Om een duidelijker beeld te krijgen van hun mogelijke bijdragen, dienen we eerst enkele wijdverbreide misvattingen recht te zetten.

Culturen worden vaak gezien als complexe systemen van ideeŽn en overtuigingen. We spreken bijvoorbeeld van de Japanse, de Chinese, de islamitische of de westerse cultuur, alsof de ideeŽn van elk van deze culturen een coherent geheel vormen, dat ze duidelijk onderscheidt van de andere culturen. Deze visie moet in verschillende opzichten worden bijgesteld. Ten eerste vertonen culturen overlappingen. Doordat ze bepaalde gezamenlijke wortels hebben, die stoelen op gedeelde menselijke ervaringen, komen zekere basisideeŽn in verschillende culturen voor. Culturen hebben in de loop van de geschiedenis dikwijls van elkaar geleerd. Met andere woorden: een cultuur heeft geen scherp omlijnde grenzen. Ten tweede spreekt een cultuur meestal niet met ťťn stem over religieuze, ethische, sociale en politieke onderwerpen en andere aspecten van het menselijk bestaan. Welke betekenis een idee of traditie heeft en welk gedrag daaraan gepaard gaat, is altijd een kwestie van interpretatie. Dit is met name het geval in een wereld die in snel tempo verandert. Wat een cultuur in een nieuwe context 'zegt', zal altijd ter discussie staan en kan, soms zelfs onder haar eigen leden, tot diepgaande onenigheid leiden. Ten derde vormen culturen meestal geen homogene eenheid. Binnen wat algemeen als een cultuur wordt beschouwd, bestaan talloze 'culturele' verschillen, die gerelateerd zijn aan generaties, sociale klassen, religies, talen, etnische groepen en andere breuklijnen. Bovendien kunnen ideeŽn en clusters van ideeŽn over de grenzen van culturen heen worden gedeeld door mensen van hetzelfde geslacht, dezelfde etnische groep of dezelfde sociale klasse, en zo de basis voor solidariteit en allianties vormen.

Dit alles gezegd zijnde, zal het duidelijk zijn dat culturen moeilijk zijn te omlijnen en vast te leggen. Men zou dan ook in de verleiding kunnen komen om het idee te verwerpen dat cultuur ons bij de zoektocht naar een mondiale ethiek een leidraad zou kunnen bieden. Toch gelooft de Commissie dat er voor culturen en de ervaringen die zij vertegenwoordigen een belangrijke rol is weggelegd. Dit is echter een ondersteunende rol en niet zozeer een formele autoriteit of een verzameling ondubbelzinnige morele voorschriften.

De behoefte aan een mondiale ethiek
Cultuur op zoek naar een mondiale ethiek
Bronnen voor een mondiale ethiek
De belangrijkste componenten van een mondiale ethiek
Mondiale ethiek in mondiaal bestuur
De rol van een mondiale ethiek
Aan alle betrokkenen

pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
Inleiding
Samenvatting
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
pijltje.gif (179 bytes) Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (179 bytes) Nieuw zicht op cultuurbeleid
Algemene Inleiding
Algemene samenvatting
Recensie [EN]
Background Intergovernmental conference on Cultural Policies for Development
menuweegschaal_nl.gif (1423 bytes)