Synthetic Reality
Exhibition

Windows 2002 - Chen Shaoxiong     Multiple Lies - Ni Haifeng    Is he a traitor - Wan Jianwei    Beyond 'Synthetic Reality' - Geng Jianyi
Last Words
- Zhang Peili    Double Landscape - Zhu Jia    QQ's Illusion -Shi Yong    Sun - Li Yongbin   Go Beyond - Wang Gongxin