Debat over het gebruik van ontwikkelinsgelden voor cultuur

december 2003 -

'Ontwikkelingsorganisaties moeten zich vooral bezig houden met eerste levensbehoeften, en niet met cultuur.' Dit was een van de stellingen waarover werd gediscussieerd in het debat over Cultuur en Ontwikkeling, dat op 27 november 2003 plaatsvond in Utrecht. Het debat werd georganiseerd door het Studenten Onderzoek Netwerk Latijns Amerika (SONLA).

'Volledig mee eens,' is de duidelijke reactie van ontwikkelingsjournalist Roeland Muskens op de stelling. Cultuur en cultuuruitingen moeten niet worden gesteund door Nederland. Cultuur is volgens hem wel belangrijk, maar het steunen van cultuuruitingen is geen doeltreffend gebruik van de schaarse Nederlandse ontwikkelingsgelden. Bovendien zijn de initiatieven die door het Hivos Cultuur Fonds en het Hubert Bals Fonds worden gesteund niet gericht op arme mensen. Arme mensen gaan immers niet naar een filmfestival.

Bianca Taal van het Hubert Bals Fonds wijst erop dat haar organisatie film toegankelijk probeert te maken voor arme mensen op het platteland door de financiering van een mobiele bioscoop. Zij is het dan ook oneens met de stelling. Ontwikkelingsgelden hebben volgens haar niet uitsluitend het doel om armoede te bestrijden. 'Cultuur is een belangrijk aspect van ontwikkeling,' aldus Taal. 'Het gaat om de ontwikkeling van een culturele identiteit'.

Ook Paul van Paaschen van het Hivos Cultuur Fonds is het oneens met de stelling. Hij beaamt weliswaar dat je met film of theater de armoede niet vermindert, maar volgens hem zijn ontwikkelingen op het gebied van economie, democratisering en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eenzijdige aandacht voor alleen economische ontwikkeling heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Volgens Van Paaschen moet ontwikkeling breder worden opgevat, en is het vanuit deze optiek wel degelijk zinvol om culturele initiatieven te ondersteunen met Nederlands ontwikkelingsgeld.