Religie om levens te redden

oktober 2005 -

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wil het taboe op religie in ontwikkelingsamenwerking doorbreken. Daarom riep het ministerie een Kennisforum Religie en Ontwikkelingsbeleid in het leven. De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) deed onderzoek naar het onderwerp en bracht advies uit.

"Willen we mensen uit de armoede halen, en willen we dat mensenrechten wereldwijd worden gerespecteerd, dan moeten we in ons ontwikkelingsbeleid ons ook rekenschap geven van religieuze en culturele waarden. Niet om zieltjes te winnen, maar om levens te redden," zo sprak Minister van Ontwikkelingssamenwerking van Ardenne bij de presentatie van het Kennisforum.
Het Kennisforum bestaat uit beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers van ontwikkelingssamenwerking. Zij moeten er voor zorgen dat kennis over religie en ontwikkeling wordt bijgehouden, uitgebreid en overgedragen. Via internet kunnen zij die kennis en ervaring voor iedereen beschikbaar maken.

Religie wordt maar al te vaak gezien als probleem, terwijl het ook een positieve bijdrage aan armoedebestrijding, conflictbeheersing en ontwikkeling kan leveren. Volgens het advies van de AIV zijn de culturele en religieuze opvattingen en gebruiken van een samenleving van grote invloed op de ontwikkeling. Bij een ontwikkelingsinterventie zou men daar terdege rekening mee moeten houden. Het verdient aanbeveling eerst een analyse van de plaatselijke omstandigheden te maken, alvorens met concrete activiteiten te beginnen.
De samenwerking en de dialoog tussen de partijen die hulp bieden en de partijen die hulp ontvangen, moeten gebaseerd worden op deze bevindingen.

Ook adviseert de AIV de ambassades om bij hun werkwijze en strategie rekening te houden met het onderwerp religie. Het moet eveneens deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van ambtenaren. De AIV en het ministerie verwachten dat een interculturele dialoog over de culturele en relieuze waarden de slagingskansen van ontwikkelingsinterventie aanzienlijk zal vergroten.