UNESCO-conferentie over culturele diversiteit

juni 2007 -

"Als we de diversiteit verliezen verliezen we de poëzie", stelde de Deense Pia Raug, voorzitster van de World Composers Council en algemeen secretaris van de European Council of Artists op een UNESCO-conferentie die werd gehouden van 26 tot en met 28 april 2007 in Essen, Duitsland en waaraan 450 personen uit 60 landen deelnamen.

jun07_unesco.jpg

In een stil snel proces werd de UNESCO-conventie over de bescherming en bevordering van de diversiteit van culturele uitingen uit 2005 op 18 maart 2007 in werking gesteld als een internationaal bindend wettelijk instrument. "In de conventie gaat het om het ontwikkelen van de beste basisvoorwaarden voor creativiteit en menselijke vrijheid. Het recht op culturele zelfbestemming werd in het internationaal recht opgenomen door de UNESCO-conventie", meldde Dr. Roland Bernecker, algemeen secretaris van de Duitse UNESCO-commissie.

Al in december 2006 was het aantal ondertekenende staten opgelopen tot dertig. Het totaal van zevenenvijftig ondertekenaars bevatte een groot aantal ontwikkelingslanden. Het staat vast dat de Verenigde Staten weigeren te tekenen omdat zij de conventie zien als tegengesteld aan hun concept van een vrije wereldmarkt. Er is sprake van dat de Verenigde Staten anderen onder druk zetten om de conventie evenmin te ondertekenen.

In de discussies werden meerdere keren de integratie en de actieve rol van de burgermaatschappij bij het proces van behoud en steun als elementair onderdeel benadrukt, naast de zeer belangrijke toezeggingen van de deelnemende staten. De definitie van cultuur als marktwaar die op een speciale en gevoelige manier moet worden behandeld die daaraan werd toegevoegd kon op veel bijval rekenen. In beide gevallen werd meegenomen dat de Europese Unie geldt als voorbeeld van het succesvol combineren van het beschermen en ondersteunen van culturele diversiteit met een parallelle economische bloei.

Verder werd benadrukt dat de bescherming en bevordering van culturele diversiteit in ontwikkelingslanden steun behoeft van de internationale gemeenschap. Hiervoor namen de ondertekenaars een verplichting tot solidariteit op zich. De 57 ondertekenende staten vertegenwoordigen al de helft van de wereldbevolking, waarbij de Pacifisch-Aziatische, Arabische en Afrikaanse regio's nog steeds ondervertegenwoordigd zijn. De deelnemers aan de conferentie vroegen om actieve promotie van het tekenen en realiseren van de doelstellingen van de conventie. Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op de burgermaatschappij om voor dit proces op te komen, vooral in landen waar de regering aarzelt om te ratificeren. Een sterke start is belangrijk, daarom is het voornemen om in 2008 het aantal van honderd ondertekenaars te bereiken en in 2010 zo'n honderdvijftig. Voor 2008 wordt het tweede wereldrapport over culturele diversiteit verwacht, ter vervanging van Our Creative Diversty, dat in 1995 werd gepubliceerd door Javier Pérez de Cuéllar en de World Commission for Culture and Development.